วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554


 พืชอาหารสัตว์          
 พืชอาหารสัตว์แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ         
          ๑. พืชในวงศ์หญ้า มีทั้งพันธุ์หญ้าฤดูเดียว เช่น หญ้าปากควาย ต้นข้าวโพด ข้าวฟ่าง หญ้านกสีชมพู หญ้าต้นติด หญ้าไข่มุก หญ้าข้าวผี หรือพันธุ์หญ้าอายุหลายปี เช่น หญ้าขนหญ้ากินนี เนเปียร์ รูซี ชันกาด หญ้าปล้อง หญ้าซิกแนล และหญ้าโรด เป็นต้น พืชอายุหลายปีเหล่านี้สามารถมีชีวิตอยู่ได้มากกว่า ๓ ปี
          ๒. พืชในวงศ์ถั่ว
มีทั้งถั่วอายุปีเดียว เช่น ถั่วลิสงนา ถั่วแปบ ถั่วมะแฮะ หรือพันธุ์ถั่วอายุหลายปี เช่น ถั่วสไตโล ถั่วฮามาตา ถั่วลาย ถั่วคนทิดิน และถั่วเซอราโตร  เป็นต้นพืชอาหารสัตว์ในวงศ์ถั่วเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของสัตว์
         ๓. พืชในกลุ่มไม้ยืนต้น 
เป็นพันธุ์ไม้พุ่มหรือต้นไม้ใหญ่ที่ใช้ใบเป็นอาหารสัตว์ได้ เช่น ต้นแค กระถิน ทองหลาง ประดู่ และแคฝรั่ง เป็นต้น ใบของพืชในกลุ่มนี้มีคุณค่าอาหารสูง เช่น โปรตีน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๔ ใช้เป็นอาหารเสริมโปรตีนในช่วงฤดูแล้งได้ดี